THỨC ĂN UỐNG TỰ NHIÊN HÓA HIỆN – SỰ TU TẬP THÍCH HỢP

Thức ăn uống tự nhiên hóa hiện Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Những người được vãng sinh về thế giới của đức Phật A-di-đà, khi...

BẢY ĐIỀU ĐÁNG TIẾC

Ðức Phật A-di-đà vốn có lời nguyện lớn cứu khổ chúng sinh, nhưng ta lại không đến được đài sen vàng nơi Cực...

CHIM HÓT PHÁP ÂM – CẢNH TƯỢNG THÙ THẮNG

Chim hót pháp âm Kinh A-di-đà chép rằng: “Ở thế giới Cực Lạc có đủ các loài chim kỳ diệu đủ màu sắc như bạch...

NƯỚC TẮM, HƯƠNG HOA ĐỀU MẦU NHIỆM

Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Người được sinh về thế giới Cực Lạc, mỗi khi bước xuống ao hồ để tắm rửa, nếu muốn...

GIẢI THÍCH NHẠC TRỜI, MƯA HOA, CÂY BÁU, LƯỚI BÁU

Nhạc trời, mưa hoa Kinh A-di-đà chép rằng: “Ở cõi Phật ấy thường có nhạc trời, mặt đất toàn bằng vàng ròng. Suốt ngày đêm...

PHÉP QUÁN XƯƠNG TRẮNG

Trong phép quán này, hành giả quán chiếu những điều mình theo đuổi, bám giữ trong suốt cuộc đời bao gồm: con cái, tiền...

GIẢI THÍCH DANH HIỆU, CUNG ĐIỆN, HỒ BÁU

Giải thích danh hiệu  Kinh A-di-đà chép rằng: “Đức Phật ấy vì sao có danh hiệu là A-di-đà? Này Xá-lợi-phất, đức Phật ấy có hào...

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN (P.5 – HẾT)

Ðại nguyện thứ bốn mươi mốt: Sau khi ta thành Phật, những vị Bồ Tát trong cõi thế giới của ta, dù có ít...

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN (P.4)

Ðại nguyện thứ ba mươi mốt: Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, nếu ai...

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN (P.3)

Ðại nguyện thứ hai mươi mốt: Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đều được...

Video