Giúp người thì có kiến thức phải không?

Hỏi:  Thầy đã giải thích cho mọi người thì kiến thức của thầy đã cản trở hay giúp thầy trên đường tu tập? Đáp:  Cản trở trên...

Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?

Hỏi: Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không? Đáp: Phải rồi, nếu có tâm lo thì không phải công phu. Ngài...

Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?

Hỏi: Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt? Đáp: Tham, sân, si có là do có cái ta. Muốn thành lập cái ta còn không...

Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?

Hỏi:  Khi có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất giống như trạng thái nhất tâm bất loạn, vậy phải không? Đáp:  Không biết là nhất tâm...

“Vô trụ” có phải là biên kiến không?

Hỏi:  Nếu nghĩ tới nghĩ lui thì cái nào cũng là biên kiến, như nói “vô trụ” có phải là biên kiến không? Đáp:  Đó cũng là...

Thọ tam quy ngũ giới nên ăn chay trường?

Hỏi:  Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới nên ăn chay trường. Vì trong ngũ giới có giới sát sanh, vậy có phải không? Đáp:  Phải...

Thế nào là khai, giá, trì, phạm?

Hỏi:  Thế nào là khai, giá, trì, phạm? Đáp:  Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni  phải biết khai, giá, trì, phạm, nhưng có một số người lại không...

Giúp người tu Tổ Sư thiền có niềm tin

Hỏi:  Các sách về thiền không nói đến kinh nhiều, mà kể lại những tình huống hay kể những câu chuyện giúp cho người tu...

Lý do gì ngộ của Thiền tông không cần kinh điển?

Hỏi:  Lý do gì ngộ của Thiền tông không cần kinh điển? Đáp:  Kinh chỉ là trợ duyên, công phu đến mức thì gặp cái gì cũng...

Khai ngộ và liễu ngộ khác nhau như thế nào?

Hỏi:  Khai ngộ và liễu ngộ khác nhau như thế nào? Đáp:  Liễu ngộ là ngộ triệt để (phá mạt hậu lao quan), còn khai ngộ có...

Video