Tham thoại đầu và khán thoại đầu cách nhau bao xa?

Hỏi:  Tham thoại đầu và khán thoại đầu cách nhau bao xa? Đáp:  Nếu có xa gần thì không phải, vì khắp không gian làm sao...

Tham thoại đầu chỉ cần nghi tình, mà không cần đáp án?

Hỏi:   Tham thoại đầu chỉ cần nghi tình, mà không cần đáp án. Kính xin Sư phụ khai thị? Đáp: Không những không cần đáp án, nếu...

Người Khất sĩ đi khất thực thì tâm họ quán như thế nào?

Hỏi:  Người Khất sĩ đi khất thực thì tâm họ quán như thế nào, để cho Phật tử cúng dường cầu phước? Đáp: Tiểu thừa có Ngũ...

Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?

Hỏi:  Mục sư hỏi ngài Nguyệt Khê “Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?” Ngài trả lời: Phật giáo không có chủ trương...

Tam luân thể không?

Hỏi:  Bồ tát thừa phải thực hành lục độ ba la mật, nên bố thí theo tam luân thể không. Vì vậy không có lòng...

Làm nhiều việc từ thiện có trở ngại trên đường tu tập không?

Hỏi:  Làm nhiều việc từ thiện có trở ngại trên đường tu tập không? Đáp: Làm việc từ thiện cho xã hội là thực hiện hạnh Bồ...

Độ chủ nợ ?

Hỏi:  Những người tu Tịnh độ được vãng sanh Cực Lạc, nhờ Phật A Di Đà dạy tham thiền rồi thành Phật, họ trở lại...

Cư sĩ có thọ Bồ tát giới không?

Hỏi:  Cư sĩ có thọ Bồ tát giới không? Đáp:   Cư sĩ nào muốn thọ Bồ tát cũng được và không muốn thọ Bồ tát giới...

Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?

Hỏi:  Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?  Đáp: Có chứ! Tiểu thừa không thọ Bồ tát giới, chỉ thọ đến Tỳ kheo hay...

Sơ tham có lão tham hướng dẫn?

Hỏi:  Những người sơ tham phải có có vị lão tham hướng dẫn là như thế nào? Đáp:  Sơ tham tham không đúng thì phải có...

Video