Năm xưa nghèo?

Hỏi:  Năm xưa nghèo chưa phải thật nghèo, Năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo không đất cắm dùi, Năm nay nghèo đất dùi đều...

Bổng nhiên người thấy mất tất cả, sau đó tìm lại bình thường?

Hỏi:  Bổng nhiên người thấy mất tất cả, sau đó tìm lại bình thường. Vậy có phải là vô ký không chăng? Đáp: Không phải, đó là...

Tham Tổ sư thiền có cái gì thúc đẩy để cho mình tinh tấn?

Hỏi:  Tham Tổ sư thiền có cái gì thúc đẩy để cho mình tinh tấn?  Đáp: Không có cái gì đem ý mình để thúc đẩy cho...

Tại sao ba anh em Viên Ngộ không đối phó được sanh tử?

Hỏi:  Tại sao ba anh em Viên Ngộ không đối phó được sanh tử? Đáp:   Vì họ bệnh gần chết, nhưng đem cái ngộ của mình...

Đại Thông Trí Thắng Phật 10 kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện...

Hỏi:   Đại Thông Trí Thắng Phật 10 kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, mà chẳng thành Phật đạo? Đáp:  Đại Thông Trí Thắng...

Tại sao ba anh em Viên Ngộ không đối phó được sanh tử?

Hỏi:  Tại sao ba anh em Viên Ngộ không đối phó được sanh tử? Đáp:   Vì họ bệnh gần chết, nhưng đem cái ngộ của mình...

Có phải các Thiền sư không sợ chết chăng?

Hỏi:  Có phải các Thiền sư không sợ chết chăng? Đáp: Không sợ chết rất dễ! Các dũng sĩ đi chiến trận không sợ chết, nhưng các...

Ngài Cao Phong Diệu không phải thấu công án, mà phá công án phải...

Hỏi:   Ngài Cao Phong Diệu không phải thấu công án, mà phá công án phải không? Đáp:  Mục đích khán công án giống như khán thoại...

Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng?

Hỏi:  Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng? Đáp: Bố Đại Hòa Thượng là người kiến tánh, hành vi của Ngài là muốn cho người...

Thế nào là chấp có và chấp không?

Hỏi:  Thế nào là chấp có và chấp không? Đáp:  Phật nói chấp có là bệnh nhẹ dễ trị, chấp không là bệnh nặng khó trị....

Video