Ngài Cao Phong Diệu không phải thấu công án, mà phá công án phải...

Hỏi:   Ngài Cao Phong Diệu không phải thấu công án, mà phá công án phải không? Đáp:  Mục đích khán công án giống như khán thoại...

Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng?

Hỏi:  Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng? Đáp: Bố Đại Hòa Thượng là người kiến tánh, hành vi của Ngài là muốn cho người...

Cái nào của mình cũng bằng Phật, vậy mình tu để làm chi?

Hỏi:  Cái nào của mình cũng bằng Phật, vậy mình tu để làm chi? Đáp: Tu để hiện bằng Phật, tức là hiện cái dùng bằng Phật;...

Coi bói toán và tử vi đối với Phật pháp thì như thế nào?

Hỏi:  Coi bói toán và tử vi đối với Phật pháp thì như thế nào? Đáp:  Linh Mục người Mỹ cũng biết việc đó là Phật cấm,...

Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?

Hỏi:  Mục sư hỏi ngài Nguyệt Khê “Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?” Ngài trả lời: Phật giáo không có chủ trương...

Xin Sư Phụ giảng chiêm bao theo Duy thức?

Hỏi:  Xin Sư Phụ giảng chiêm bao theo Duy thức? Đáp:  Khi ngủ mê thì 5 thức trước (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) ngưng hoạt động,...

Người đọc sách được có trí tuệ là như thế nào?

Hỏi:  Người đọc sách được có trí tuệ là như thế nào? Đáp:  Đó là trí của bộ óc của thế gian, còn y trí bất...

Thế nào là kiếp không?

Hỏi: Thế nào là kiếp không? Đáp:  Kiếp không là chưa có cái gì hết, vũ trụ chưa có cũng gọi là kiếp không. Đó là...

Quan niệm Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào?

Hỏi:  Quan niệm Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào? Đáp:  Tiểu thừa không có phát nguyện độ chúng sanh, tức là tự...

Nói bình đẳng mà còn ăn thịt chúng sanh thì như thế nào?

Hỏi:  Nói bình đẳng mà còn ăn thịt chúng sanh thì như thế nào? Đáp:  Đã phát nguyện độ chúng sanh lại còn ăn thịt chúng...

Video