Ngũ thời, bát giáo là gì?

Hỏi:   Ngũ thời, bát giáo là gì? Đáp: Ngũ giáo ở Trung Quốc có 5 hệ phái (Tổ Sư thiền, Giáo môn, Tịnh Độ, Mật tông, Luật...

Tại sao tu nhân khổ hạnh cảm quả phước đức?

Hỏi:  Tại sao tu nhân khổ hạnh cảm quả phước đức? Đáp: Phật không có chủ trương khổ hạnh, nên người chấp khổ hạnh là còn cái...

Hỏi: Khi kiết tập kinh điển có phân ra kinh Đại thừa và kinh...

Đáp: Lúc kiết tập thì không có phân ra kinh Đại thừa và kinh Tiểu thừa. Ban đầu kiết tập kinh Tiểu thừa, mà Tiểu...

Bạch tượng đeo chuổi ngọc?

Hỏi:  “Người hành đạo đời đời kiếp kiếp, trừ cái tu huệ phương tiện này ra, tất cả đều là hành vi nghiệp. Cho nên,...

Tại sao thông minh từ cảnh được?

Hỏi:  Tại sao thông minh từ cảnh được? Đáp: Cảnh sanh tâm, tâm sanh cảnh. Bây giờ, nhà khoa học thông minh nghiên cứu cảnh, phát hiện...

Tại sao sanh về Bắc Câu Lưu châu thì chướng ngại kiến tánh?

Hỏi:  Tại sao sanh về Bắc Câu Lưu châu thì chướng ngại kiến tánh? Đáp:  Vì chỗ này phước nghiệp của mỗi người bằng nhau, sanh...

Ngài Cao Phong Diệu không phải thấu công án, mà phá công án phải...

Hỏi:   Ngài Cao Phong Diệu không phải thấu công án, mà phá công án phải không? Đáp:  Mục đích khán công án giống như khán thoại...

Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng?

Hỏi:  Xin Sư Phụ kể về Bố Đại Hòa Thượng? Đáp: Bố Đại Hòa Thượng là người kiến tánh, hành vi của Ngài là muốn cho người...

Cái nào của mình cũng bằng Phật, vậy mình tu để làm chi?

Hỏi:  Cái nào của mình cũng bằng Phật, vậy mình tu để làm chi? Đáp: Tu để hiện bằng Phật, tức là hiện cái dùng bằng Phật;...

Coi bói toán và tử vi đối với Phật pháp thì như thế nào?

Hỏi:  Coi bói toán và tử vi đối với Phật pháp thì như thế nào? Đáp:  Linh Mục người Mỹ cũng biết việc đó là Phật cấm,...

Video