Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?

Hỏi:  Mục sư hỏi ngài Nguyệt Khê “Tại sao Phật giáo ít làm việc xã hội?” Ngài trả lời: Phật giáo không có chủ trương...

Xin Sư Phụ giảng chiêm bao theo Duy thức?

Hỏi:  Xin Sư Phụ giảng chiêm bao theo Duy thức? Đáp:  Khi ngủ mê thì 5 thức trước (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) ngưng hoạt động,...

Người đọc sách được có trí tuệ là như thế nào?

Hỏi:  Người đọc sách được có trí tuệ là như thế nào? Đáp:  Đó là trí của bộ óc của thế gian, còn y trí bất...

Thế nào là kiếp không?

Hỏi: Thế nào là kiếp không? Đáp:  Kiếp không là chưa có cái gì hết, vũ trụ chưa có cũng gọi là kiếp không. Đó là...

Quan niệm Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào?

Hỏi:  Quan niệm Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào? Đáp:  Tiểu thừa không có phát nguyện độ chúng sanh, tức là tự...

Nói bình đẳng mà còn ăn thịt chúng sanh thì như thế nào?

Hỏi:  Nói bình đẳng mà còn ăn thịt chúng sanh thì như thế nào? Đáp:  Đã phát nguyện độ chúng sanh lại còn ăn thịt chúng...

Không và không đại khác nhau như thế nào?

Hỏi:  Không và không đại khác nhau như thế nào? Đáp: Không đại là tên gọi giống như tứ đại, là có cái gì rồi! Còn cái...

Con gà có trước hay trứng gà có trước?

Hỏi:  Con gà có trước hay trứng gà có trước? Đáp: Con gà không thể có trước, trứng gà cũng không thể bắt đầu. Không những con...

Ai làm ra luật nhân quả?

Hỏi:  Ai làm ra luật nhân quả? Đáp:  Luật vũ trụ không ai làm ra được, tất cả đều tự như vậy. Vô sanh là không...

Thế nào là bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả?

Hỏi:  Thế nào là bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả? Đáp:  Tăng hỏi ông già: người đại tu hành còn lọt vào nhân...

Video