Khuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà?

Hỏi:    Nếu người ta chỉ dạy người khác tin cõi Phật A Di Đà và khuyến khích niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không...

Nhân niệm Phật là cảm quả vãng sanh Tây Phương?

Hỏi:  “Nhân niệm Phật là cảm quả vãng sanh Tây Phương”. Kính xin Sư Phụ khai thị? Đáp: Niệm Phật phải đúng  tông chỉ Tịnh độ mới...

Độ chủ nợ ?

Hỏi:  Những người tu Tịnh độ được vãng sanh Cực Lạc, nhờ Phật A Di Đà dạy tham thiền rồi thành Phật, họ trở lại...

Thế nào là tông chỉ Tịnh độ?

Hỏi:   Thế nào là tông chỉ Tịnh độ? Đáp:  Tông chỉ Tịnh độ là: tín, nguyện, hạnh.   -Tín là tin, có 3 thứ tin:   1-Tin lời của Phật...

Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào?

Hỏi:   Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào? Đáp: Kinh Địa Tạng là kinh bất liễu nghĩa, tức là có tư tưởng chấp thật; còn...

Bây giờ, người Đài Loan tu Tịnh độ nhiều, vậy theo Thầy nghĩ sao?

Đáp: Bây giờ nói tu Tịnh độ nhưng không phải Tịnh độ, chỉ là gắn cái tên mà thôi. Họ chỉ tụng kinh gõ mõ...

Niệm Phật tạo nhân duyên?

Hỏi: Thầy có nói “niệm Phật, trì chú là tạo cho nhân duyên mai sau, tham thiền mới là tu thật sự”. Kính xin Thầy...

Thắc mắc cõi Cực Lạc?

Hỏi: Con thường nghe nói bây giờ là thời mạt pháp, chỉ có Tịnh độ là thích hợp với căn cơ mọi người; vì Tịnh...

“Nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí...

Hỏi: Đức Phật A Di Đà nói “nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhược bất...

Không thiền mà tu Tịnh độ?

Hỏi:  Ngài Diên Thọ nói “không tu thiền mà tu Tịnh độ, một vạn người thì một vạn người về Tây phương thấy đức Phật...

Video