Độ chủ nợ ?

Hỏi:  Những người tu Tịnh độ được vãng sanh Cực Lạc, nhờ Phật A Di Đà dạy tham thiền rồi thành Phật, họ trở lại...

Thế nào là tông chỉ Tịnh độ?

Hỏi:   Thế nào là tông chỉ Tịnh độ? Đáp:  Tông chỉ Tịnh độ là: tín, nguyện, hạnh.   -Tín là tin, có 3 thứ tin:   1-Tin lời của Phật...

Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào?

Hỏi:   Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào? Đáp: Kinh Địa Tạng là kinh bất liễu nghĩa, tức là có tư tưởng chấp thật; còn...

Bây giờ, người Đài Loan tu Tịnh độ nhiều, vậy theo Thầy nghĩ sao?

Đáp: Bây giờ nói tu Tịnh độ nhưng không phải Tịnh độ, chỉ là gắn cái tên mà thôi. Họ chỉ tụng kinh gõ mõ...

Niệm Phật tạo nhân duyên?

Hỏi: Thầy có nói “niệm Phật, trì chú là tạo cho nhân duyên mai sau, tham thiền mới là tu thật sự”. Kính xin Thầy...

Thắc mắc cõi Cực Lạc?

Hỏi: Con thường nghe nói bây giờ là thời mạt pháp, chỉ có Tịnh độ là thích hợp với căn cơ mọi người; vì Tịnh...

“Nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí...

Hỏi: Đức Phật A Di Đà nói “nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhược bất...

Không thiền mà tu Tịnh độ?

Hỏi:  Ngài Diên Thọ nói “không tu thiền mà tu Tịnh độ, một vạn người thì một vạn người về Tây phương thấy đức Phật...

Chữ nhẫn trong vô sanh pháp nhẫn là gì?

Hỏi: Chữ nhẫn trong vô sanh pháp nhẫn là gì? Đáp: Chữ nhẫn là nhẫn khả, như Giáo môn nói “người uống nước nóng lạnh tự...

XIN CHO BIẾT VỀ TẠP CHÍ PHÁP ÂM DO TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT...

Phật giáo miền Nam Việt Nam, từ sau phong trào chấn hưng rầm rộ ở miền Nam, sau đó lan dần đến miền Trung...

Video